Contact

NOORD Baby
Paleisstraat 24
2018 Antwerpen
03 303 44 11

marieke@noordbaby.be

BTW BE 0657 956 542

Openingsuren winkel:

ma/di/do/vr: 9-12 & 13-17 u
za: 9-12 u

woe: gesloten

voor consultatie en thuiszorg steeds per mail of telefonisch bereikbaar.

 

 

Algemene voorwaarden Noord Baby BVBA: zorg en winkel

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of vanwege Noord Baby BVBA gedane offertes, alle bij haar geplaatste bestellingen, en met haar gesloten overeenkomsten tot koop, verkoop en levering(en) van producten en diensten , inbegrepen zorgverstrekking, hoe en wanneer ook tot stand gekomen. De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde of bij hem gebruikelijke (algemene) voorwaarden vervalt voor overeenkomsten aangegaan tussen Noord Baby BVBA en de klant. Noord Baby BVBA heeft het recht de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze voorwaarden zijn dan van toepassing op alle toekomstige offertes, bestellingen en overeenkomsten.

 

2.Alle meldingen (in prijslijsten) door of vanwege Noord Baby BVBA gedaan zijn vrijblijvend en betreffen dagprijzen, exclusief BTW en/of andere taksen. Bestellingen binden Noord Baby BVBA eerst wanneer deze schriftelijk door haar zijn aanvaard. De klant is de op de dag van aflevering volgens de offertes of prijslijsten geldende prijs verschuldigd, tenzij een andere vaste prijs uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In laatst genoemd geval kunnen niettemin nieuwe kostenverhogingen, tarieven, rechten, belastingen en andere lasten of verhogingen –hoe ook genaamd- alsmede de van overheidswege toegelaten prijsverhogingen aan de klant in rekening worden gebracht. Indien aflevering in gedeelten plaatsvindt geldt het hier bepaalde voor ieder afgeleverd gedeelte afzonderlijk.

 

3.De kosten van vervoer zijn voor rekening van de klant alsook een dossierkost die ons in staat stelt uw dossier administratief (i.f.v; ziekenhuis, ziekenfonds, verzekering, e.d.m.) in orde te houden en uw gegevens op correcte wijze bij te houden voor eigen gebruik. Leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend en worden slechts bij wijze van aanduiding opgegeven. Noord Baby BVBA is niet verantwoordelijk voor tekorten die niet binnen de drie dagen gemeld worden door de klant. Elke terugzending van goederen zal enkel aanvaard worden mits voorafgaand akkoord van Noord Baby BVBA.

Door aanvaarding van deze voorwaarden verklaart/verklaren de klant/patiënt dat hij/zij op de hoogte is/zijn gebracht van het feit dat de persoonlijke gegevens die worden verzameld door Noord Baby uitsluitend bewaard worden. Deze gegevens zullen nooit bekend gemaakt worden aan derden, andere dan diegene die over deze informatie dienen te beschikken in het kader van de beoogde overeenkomst. De klant/patiënt heeft steeds het recht deze gegevens in te kijken en te verbeteren en kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van diens gegevens voor direct marketing, zoals bv. reclameacties.

 

4.Elke afwijking of onregelmatigheid moet schriftelijk gemeld worden door de klant en uitdrukkelijk aanvaard door Noord Baby BVBA. De klant kan een onregelmatigheid in de geleverde prestaties slechts aanmelden binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven. Een andere of achteraf aangemelde klacht behoeft Noord Baby BVBA niet te aanvaarden.  De klant vrijwaart Noord Baby BVBA tegen aanspraken ter zake van derden.

 

5.De klant is verplicht alle prestaties en leveringen aan Noord Baby BVBA contant te betalen. De vereffening zal geschieden ter plaatse bij ontvangst van goederen en/of diensten en uiterlijk bij ontvangst van de factuur. Bij niet of niet tijdige betaling, zal klant door dit enkele feit in gebreke zijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en wordt al hetgeen de klant, uit welke hoofde dan ook, aan Noord Baby BVBA verschuldigd is, onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Bij gebreke aan betaling op de vastgestelde vervaldag wordt de gehele prijs of het saldo van de prijs en de bijkomende kosten opeisbaar. Bovendien impliceert de niet betaling op vervaldatum, dat ten voordele van Noord Baby BVBA een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 15% van de hoofdsom, inclusief BTW, van de vervallen factuur,  met een minimum van 100 EUR evenals de gemaakte gerechts- en invorderingskosten. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege, en zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, een verwijlrente van 10 % per jaar opbrengen vanaf vervaldatum. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar

 

6.Ieder toerekenbaar tekortschieten van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Noord Baby BVBA geeft Noord Baby BVBA het recht zonder aanmaningen en van rechtswege verdere levering of uitvoering van welke verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, terwijl klant aansprakelijk blijft Noord Baby BVBA de schade te vergoeden die zij hierdoor lijdt.

 

7.Noord Baby BVBA blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang klant de vorderingen van Noord Baby BVBA niet betaald heeft waaronder begrepen vorderingen ter zake van facturen, boete, rente en (incasso)kosten. De risico’s met betrekking tot de geleverde producten gaan evenwel op de klant over op het tijdstip van levering.

 

8.De gebruiksaanwijzingen (mondeling/schriftelijk) en richtlijnen, waarvoor Noord Baby BVBA geen enkele verantwoordelijkheid draagt, worden verstrekt naar best vermogen en zijn steeds vatbaar voor wijziging zonder voorafgaandelijke verwittiging. De klant zal in ieder geval nagaan of de geleverde prestaties en/of goederen voldoen aan de gestelde doeleinden.

 

9.Noord Baby  BVBA zal ten allen tijde gerechtigd zijn de bedragen, die zij uit welken hoofde ook te eniger tijd van de klant zal hebben te vorderen respectievelijk aan hem zal zijn verschuldigd, zonder meer te verrekenen met de bedragen die zij of enige tot de groep van Noord baby BVBA behorende onderneming, uit welken hoofde ook, te eniger tijd aan de klant zal zijn verschuldigd, respectievelijk van hem zal hebben te vorderen.

 

10.Noord Baby BVBA is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade van de klant. De toepassing en het gebruik van de geleverde prestaties en goederen kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Noord Baby BVBA.

De waarborg wegens al of niet verborgen gebreken van goederen beperkt zich tot de vervanging of herstelling van de gebrekkige koopwaar zoals gewaarborgd door de fabrikant. Geen enkele andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van intresten kan daarnaast gevorderd worden.

Alle goederen geleverd door Noord Baby BVBA zijn gedekt door de garantie gegeven door de fabrikant. Tijdens deze periode kunnen de goederen in geval van niet werking worden geruild volgens de voorwaarden van de fabrikant. Deze goederen dienen steeds door de koper in de originele verpakking te worden terugbezorgd.  Blijken de goederen na controle door de fabrikant niet defect te zijn is een manipulatie- en administratiekost van 100 € verschuldigd. Noord Baby BVBA wijst elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse en onrechtstreekse en materiële en immateriële schade voortvloeiend uit een slechte werking van de prestaties of goederen, alsook voor ongevallen tijdens of als gevolg van het gebruik ervan.

In ieder geval zal elke mogelijke aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen.

 

11.Noord Baby BVBA is gerechtigd in gevallen van overmacht te hare keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, hetzij de levering van prestaties en /of goederen geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het ogenblik waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij voor de alsdan nog te leveren producten (verhoogde) prijzen in rekening te brengen die in overeenstemming zijn met de ten tijde van de levering voor de betreffende producten geldende prijzen, een en ander deswege zonder enige vergoeding –hoe ook genaamd-, verplicht te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan of daaraan uitdrukkelijk gelijk gesteld – de opsomming is niet limitatief en slechts bij wijze van voorbeeld gegeven – bemoeilijking, vertraging, verhindering, beperking of onderbreking van productie, voorts mobilisatie, oproer, oorlog, staking, uitsluiting, ongeregeldheden, relletjes, schipbreuk, brand, vorst, abnormale waterstand, quarantaine, ontploffing, instorting, atoomkernreactie, het voldoen aan een verzoek of bevel van enige overheidsinstantie en voorts (onvoorziene) feiten of omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat Noord Baby BVBA haar verplichtingen niet of slechts op gewijzigde voorwaarden zou hebben aangegaan, zo deze haar bekend waren geweest.

 

12.De rechtsverhouding tussen Noord Baby BVBA en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, welke tussen Noord Baby BVBA en de klant naar aanleiding van aanbiedingen, bestellingen, onderhandelingen of overeenkomsten dan wel de uitvoering daarvan mochten rijzen, zullen ter beoordeling uitsluitend aan de Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Antwerpen en het Vredegerecht van het vijfde Kanton te Antwerpen worden voorgelegd, tenzij Noord Baby BVBA er de voorkeur aan geeft haar wederpartij voor het gerecht van een andere plaats te dagen

 

Lees ook onze privacy-voorwaarden en het retourbeleid.

“alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link:hhtp://ec.europa.eu/odc/ doch behouden wij ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. ”

Privacybeleid Noord Baby
Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24/5/2018

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Noord Baby. U dient zich ervan bewust te zijn dat Noord Baby niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Noord Baby respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

WIE VERWERKT UW GEGEVENS? 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is Marieke LUTIN, zaakvoeder van Noord Baby BVBA, met maatschappelijke zetel te Paleisstraat 24-2018 Antwerpen

De persoonsgegevens uit een patiëntendossier worden enkel behandeld door de vroedvrouw(en) die instaan voor de zorg voor deze patiënt.

 

WELKE TYPES INFORMATIE VERZAMELEN WIJ? 

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten .

. inschrijft in onze thuiszorg;

 • aankopen doet in onze e-shop;
 • ons contactformulier gebruikt;

. bij gebruik van onze website;

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van onze website maakt.

Indien u inschrijft in onze thuiszorg wordt uw dossier beveiligd in de cloud bewaard onder het toezicht van Corillus , een bedrijf dat gespecialiseerd is in het beheren van patiëntendossiers. Wij zijn er van overtuigd dat zij alles in het werk stellen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen . indien u meer info hieromtrent wenst kan u steeds contact opnemen met hen.

https://www.corilus.be/nl/vroedvrouwen/emergentis

E-mail: info.medical@corilus.be

Indien u aankopen doet in onze e-shop: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier, indien u een particulier bent uw aanspreking, naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en desgevallend gsm nummer en fax nummer. Indien u een bedrijf bent, bovenstaande gegevens alsook uw bedrijfsnaam en BTW nummer.

 • Wanneer u ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres.

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS? 

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • u producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren, behandeling van klachten, alsook een goede service na verkoop te kunnen garanderen;
 • uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;
 • met u te communiceren;
 • onze activiteiten te beheren;
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren;
 • om te voldoen aan de facturatie wetgeving;

.om adequeate zorg te kunnen verlenen en een medisch dossier bij te houden om uw gezndheidstoestand en die van uw kind(eren) te evalueren en te optimaliseren.

Meer informatie 

Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunt ons bedrijf altijd op de toestemming .We zijn verplicht om die toestemming te documenteren (wijze en datum waarop de toestemming werd verkregen) voor iedere gebruiker hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of om het legitieme belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

HOE EN MET WIE WORDT DE INFORMATIE GEDEELD? 

Ons bedrijf deelt uw gegevens in principe niet met derden, behalve wanneer het gaat om postgegevens. Indien het om dossiergegevens gaat, wordt u daar steeds op voorhand over ingelicht en zal uw schriftelijke toestemming gevraagd worden. Bovendien is ons bedrijf verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met onze partners.

HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN/KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN? 

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

 • uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt. Wij hebben echter ook verplichtingen boekhoudkundig en medico-legaal die ons verplichten om bepaalde gegevens te bewaren. Deze twee kunnen nooit in conflict komen met elkaar. ;
 • u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar marieke@noordbaby.be

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

DE DUUR VAN HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS ? 

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden

De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan

– Duur van uw verbinding met onze website/thuiszorgpraktijk

– Duur dat persoonlijk account /dossier actief is

– Vanaf aankoop goederen t/m 10 jaar na aankoop (boekhoud wet).

U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen.

HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS? 

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

* Afscherming van ruimtes met gevoelige inhoud

* Beveiliging van netwerken

* Beveiligde SSL verbinding: met behulp van SSL worden transactiegegevens versleuteld over het internet gestuurd. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het ‘slotje’ in de onderste statusbalk van uw browser.

* Firewalls

Ondanks dat we er alles aan doen om een datalek te voorkomen, kan het zo zijn dat er een hack plaatsvindt. Bij een datalek hebben wij duidelijke procedures opgesteld om eventuele schade tot een minimum te beperken. Wij zullen een datalek ook altijd melden bij de hiertoe bevoegde Autoriteit.

ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE? 

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens buiten de Europese Economische ruimte worden overgedragen wanneer wij ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd zoals die welke worden vermeld in punt 4 hiervoor of middels een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. In dit verband verbindt ons bedrijf zich ertoe om altijd een passend en toereikend niveau ter bescherming van uw gegevens te verzekeren, met name door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde typecontractclausules of andere middelen die in overeenstemming zijn met de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Werkzaamheden waar derde partijen bij betrokken zijn:

Postverzending en pakketverzending

Ook indien er contact dient opgenomen te worden met verzekeringsmattschappijen die in het buitenland gevestigd zijn in het kader van onze thuiszorg zou informatie door deze maatschappijen kunnen opgevraagd en gedeeld worden, altijd met de grootste discretie in gedachten.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN? 

U kunt contact met ons opnemen:

 • d.m.v. het formulier op onze website of op het adres
 • via e-mail op het adres marieke@noordbaby.be
 • per post op het adres Paleisstraat 24-2018 Antwerpen
 • telefonisch op het nummer 03/303.44.11

HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE VERTROUWELIJKHEIDSPOLICY? 

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy op het einde van deze pagina.

Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

 

 

Nog andere vragen?

Is er iets nog niet duidelijk voor je, of wil je nog meer informatie over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice via marieke@noordbaby.be

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Marieke LUTIN

Zaakvoerder/vroedvrouw

NOORD Baby BVBA

Paleisstraat 24

2018 Antwerpen

03.303.44.11

www.noordbaby.be

rekeningnummer BE 22 3631 6318 3847.

Ondernemingsnummer BE 0657 956 542

marieke@noordbaby.be

 

Antwerpen, 23/05/2018